Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  CELE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO Zakład opiekuńczo-leczniczy: jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, o bejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Głównym celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:
 • opiekę lekarską,
 • opiekę pielęgniarską,
 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z zakresem lekarza poz,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009