Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  ZASADY ROZLICZEŃ Płatnik w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje jedynie świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. W sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265). Płatnik w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy w skali Barthel sklasyfikowani zostali na poziomie od 0 do 40 punktów. W przypadku uzyskania większej wartości punktowej zakwalifikowanie pacjenta do dalszej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wymaga indywidualnej zgody płatnika. Należy wówczas oceniać stan pacjenta przy użyciu skali Barthel raz w miesiącu. Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samo opiece oraz wymagających nadzoru specjalistycznego. Nie mogą więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna. Zakład zobowiązany jest do stosowania ustalonych i opisanych standardów dotyczących, w szczególności:
  • profilaktyki i leczenia odleżyn.
  • podnoszenia i przemieszczania pacjentów.
  • pielęgnowania chorych z problemem nie trzymania moczu i stolca.
  • usprawniania.
  • postępowania z pacjentem po zgonie.
  • monitorowania zakażeń wewnątrzzakładowych.
  • podstawowej pielęgnacji.
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009