Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  TRYB KIEROWANIA CHOREGO
DO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
Podstawą skierowania pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego jest:
  • Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • Wniosek lekarza rodzinnego prowadzącego pacjenta lub lekarza z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, wywiad pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel.
Sposób i tryb kierowania osób do publicznego zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz czas pobytu i zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. W sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265). W niepublicznych zakładach opiekuńczo-leczniczych decyzję o przyjęciu do zakładu wydaje dyrektor zakładu po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu w oparciu o dokumentację określoną ww. rozporządzeniu. Przyjęcie w takim przypadku wymaga potwierdzenia płatnika. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego ma obowiązek poinformowania lekarza poz o objęciu pacjenta opieką długoterminową.
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009