Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  DEFINICJE I POJĘCIA Opieka paliatywna: (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (gr. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym. Stan terminalny: Jest to ostatni okres życia chorego (terminus - granica, kres), w którym badania diagnostyczne i leczenie przyczynowe często tracą na znaczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagłe pogorszenie stanu chorego może być wywołane przyczyną, której skorygowanie przyniesie istotne korzyści kliniczne. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym. Chorzy z chorobą nowotworową stanowią 90% pacjentów objętych opieką. Cel opieki paliatywnej: Poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby. Zadania opieki paliatywnej:
 • zwalczanie wszechogarniającego bólu
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
 • pielęgnacja
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników
Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:
 • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego
 • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,
 • potrzeby chorego
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie
Lekarz hospicjum domowego świadczy usługi na rzecz pacjenta średnio raz w tygodniu, pielęgniarka średnio trzy razy w tygodniu, pozostali członkowie zespołu w zależności od potrzeb pacjenta. W trakcie sprawowania opieki chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują podczas każdej wizyty dokładne, pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania/leczenia i są dokładnie informowani o zasadach prowadzenia innych form opieki paliatywnej. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego gotowego do udzielenia porad telefonicznych i w razie potrzeby do złożenia wizyty w domu. Telefony:
Biuro: 8:00 - 14:30 (52) 396 09 24
Telefon dyżurny: 15:00 - 8:00 (52) 396 21 75
Finansowanie opieki paliatywnej: Zgodnie z zawartą umową płatnik (NFZ.), finansuje osobodni wykonane w zakładzie, w którym pacjent przebywał:
 • hospicjum domowe
 • hospicjum/oddział medycyny paliatywnej
Jednostkami kalkulacyjnymi za świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej są osobodni w hospicjum stacjonarnym/ oddziale medycyny paliatywnej i hospicjum domowym. W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z lekarzem hospicjum pacjent może uzyskać przepustkę. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów za świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej stacjonarnej.
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009